Vypracovala Mgr.Dáša Pokorná,
od 2005 (aktualizované 18.04.2011)
Základná škola pri zdravotníckom zariadení, Limbová 1, 833 40 Bratislava

Bookmarks

01 Slovenský jazyk

1. ročník

http--lackovaj.unas.cz-sloven-1roc-1roc_vystup2.pdf
http--www.infovek.sk-predmety-1stupen-slovensky-zdroje-obr_testy.pdf
infovekacik-pesničky
infovekacik
Moje mená
Omažovánky - rozpravky.wz.cz
poznávanie slov
Pracovné listy - príroda
Rozprávky - rozpravky.wz.cz
samohlásky
Slovenské žudové KLASICI
slovenské žudové rozprávky
www.pripravy.estranky.cz - PRVNÍ TŘÍDA - OBRÁZKOVÁ ABECEDA
www.pripravy.estranky.cz - PRVNÍ TŘÍDA - OMALOVÁNKY ONLINE
Zahrajme sa

2. ročník

Básničky, pesničky, riekanky - rozpravky.wz.cz
http--lackovaj.unas.cz-sloven-1roc-1koniec_hlasky.pdf
Mgr. Jana  Lacková - osobná stránka - Rozdelenie hlások
Mgr. Jana  Lacková - osobná stránka - Slovenský jazyk
Mgr. Jana  Lacková - osobná stránka - Slová so ä
Opakovanie učiva slovenského jazyka v 2.ročníku s pomocou IKT
opakovanie
Rozprávanie príbehu podža obrázka
Slovenské žudové KLASICI
slovenské žudové rozprávky
Slová so ä
Určovanie slovných druhov
vybrané slová po L
ŠKOLA HROU

3. ročník

doplň i - y
Doplň i
doplň správne i,í - y,ý
http--www.infovek.sk-predmety-1stupen-slovensky-zdroje-did_rozpravka.pdf
infovekacik
Mgr. Jana  Lacková - osobná stránka - vybrané slová po L
Mgr. Jana  Lacková - osobná stránka - Vybrané slová
Pomôcka pre vybrané slová
Rozdelenie hlások
Rozprávanie príbehu podža obrázka
Slovenské žudové KLASICI
slovenské žudové rozprávky
vybr.slová po b
vybrané slová po m
Vybrané slová po r
Vybrané slová po s
Vybrané slová po v
Vybrané slová po z
Vybrané slová
ŠKOLA HROU

4. ročník

Hravá slovenčina
http--www.infovek.sk-predmety-1stupen-slovensky-zdroje-podstatne.pdf
Slovenské žudové KLASICI
slovenské žudové rozprávky
TEST určovania rodov
TEST vzorov mužského rodu
TEST vzorov stredného rodu
TEST vzorov ženského rodu
TEST  vzorov podstatných mien
Vybrané slová po M - 1.čas
źudová slovesnos, rozprávky
ŠKOLA HROU

5. ročník

1. Zvuková stránka jazyka a pravopis

1. Hlásky, spodobovanie

http--janah.wbl.sk-Spodobovanie.doc
http--www.lackovaj.unas.cz-navyse-prezentacie-spodobovanie.pps
http--www.slovina.szm.com-pdf-sjvhlasky.pdf
rozdežovanie slov

2. Interpunkčné znamienka

doplň interpunkčné znamienka
http--www.slovina.szm.com-pdf-sjpinterp.pdf

3. Rytmické krátenie-rytmický zákon

http--www.slovina.szm.com-pdf-sjprytmic.pdf
SLEX - Slovník slovenského jazyka
Slovensko

4. Opravné korektorské značky

http--steinhubelova.weblahko.sk-Vzory-Korektorske_znacky.doc

5. Spisovná slovenčina

źudovít Štúr - Wikipédia

rozdežovanie slov

2. Lexikológia

1. Slovná zásoba

o škole - Učivá - Slovenčina - Slovná zásoba
Referaty.sk - Slovná zásoba
Slovenský jazyk do vrecka - pravopis, slovná zásoba, slovné druhy, vetné členy, veta, súvetie,
Slovenský jazyk do vrecka - pravopis, slovná zásoba, slovné druhy, vetné členy, veta, súvetie, sloh
Slovná zásoba - Wikipédia

2. Slovotvorba

KategorieSlovotvorba - Wikipedie, otevřená encyklopedie

3. Práca zo slovníkom

slovnik.dovrecka.sk Slovník cudzích slov
slovnik.dovrecka.sk Synonymický slovník
Slovníky na ATLAS.sk

3. Morfológia

1. Podstatné mená

podst.mená - doplň príponu
Slovenský jazyk - Podstatné mená
Slovenský jazyk do vrecka - pravopis, slovná zásoba, slovné druhy, vetné členy, veta, súvetie,
Slovenský jazyk do vrecka - pravopis, slovná zásoba, slovné druhy, vetné členy, veta, súvetie, sloh

2. Prídavné mená

http--sci.gamtt.sk-prezentacie06-0719-14-06-0719-1413.ppt
Slovenský jazyk - Prídavné mená

3. Slovesá

slovesá - dopň
• www.slovina.szm.sk - slovenský jazyk, sloh a literatúra v škole

4. Príslovky

o škole - Učivá - Slovenčina - Príslovky
o škole - Učivá - Španielčina - Príslovky
Slovenčina Príslovky

5. Citoslovcia

Slovenčina Citoslovcia

6. Zámená, číslovky, predložky, spojky

zámená - doplň

4. Syntax

1. Jednoduchá veta - dvojčlenná

http--www.zskomenskehoca.edu.sk-stranky-sj-vetarudko.ppt
Slovenský jazyk - Veta

2. Základné vetné členy

http--skola.sssbb.sk-~sci-2005-1946-07-PrezentA!cie-2005-1946-0709-ZAKLADNA_ VETNA_ Ä_LENY pre
http--skola.sssbb.sk-~sci-2005-1946-07-PrezentA!cie-2005-1946-0709-ZAKLADNA? VETNA? Ä?LENY prezentA!cia.ppt
Slovenský jazyk - Základné vetné členy

3. Kontrolné diktáty

Lingvistika.sk - Syntax (www.lingvistika.sk)

5. Javy v slohovej výhove

Slovenský jazyk - Slohové postupy a útvary

6. Literatúra

1. źudové piesne, koledy, zžudovené piesne, poézia nonsensu

FS Drevar
Fujara - žudové piesne
Pesničky pre všetkých

2. Hádanky,príslovia,porekadlá,pranostiky

Referaty.sk - Príslovia, porekadlá, pranostiky
Teleprojekt 4S 2001 Pranostiky

3. Slovenské žudové rozprávky

Slovenské žudové KLASICI
slovenské žudové rozprávky

4. Povesti

Dovožte nám ponúknu Vám niekožko povestí a veselých historiek o Liptove
Povesti o hradoch Hrady, zámky, kaštiele a ostatné pamiatky na Slovensku
TRENČÍN - Povesti a legendy

5. Báje, legendy, modlitby

ANTIKA - Náboženství a báje
Báj - Wikipédia
Vysoké Tatry, Slovensko - povesti, legendy a báje

6. Príbehy zo života detí

7. Náučná literatúra

Prehžad úryvkov z učebnice literárnej výchovy

8. Komiks

Garfield - Funny.sk - zábava, vtipy, humor
KOMIX.SK

9. Galéria spisovatežov

Album slovenských spisovatežov
Anton Bernolák životopis
Hana Zelinová životopis
Hana Zelinová
Index spisovatežov
Karel Čapek
Milan Rúfus životopis
Mária Ďuríčková
Nataša Tanská
Vincent Šikula životopis

ŠKOLA HROU

6. ročník

1. Zvuková stranka jazyka

1. Výslovnos a pravopis

Referaty.sk - Výslovnos spoluhlások m, n
Slovenský jazyk - Vybrané slová

2. Interpunkčné znamienka

Interpunkcia - Wikipédia
o škole - Testy - Interpunkčné znamienka
Pomlčka, spojovník, medzera a iná interpunkcia

3. Intonácia

Intonácia - Wikipédia
Prozodické vlastnosti reči-intonácia - aháky-Referáty.sk

4. Supersegmentálne javy a ich využitie v komunikácii

TEMPO A RYTMUS REČI, PRESTÁVKA, melodia

5. Rytmické krátenie (rytmický zákon)

http--www.duxpol.com-pdf-slov_pol1.pdf
http--www.slovina.szm.com-rtf-sjprytmic.rtf
Rytmické krátenie - Wikipédia

6. Opravné (korektorské) značky

http--steinhubelova.weblahko.sk-Vzory-Korektorske_znacky.doc
http--www.auditorium.cz-inc-korektor2.pdf
Učitežská webová stránka Mgr. Juraja Sabola

7. Spisovná slovenčina

Referaty.sk - Spisovná slovenčina
Spisovná Slovenčina SLOVENSKYPORTAL.sk
źudovít Štúr - Wikipédia

Ezopove bájky

2. Lexikológia

1. Slovná zásoba

Slovná zásoba - Wikipédia

2. Slovotvorba

3. Práca so slovníkom

slovnik.dovrecka.sk Slovník cudzích slov
slovnik.dovrecka.sk Vežký slovenský nárečový slovník

3. Morfológia

1. Podstatné mená

2. Prídavné mená

http--sci.gamtt.sk-prezentacie06-0719-14-06-0719-1413.ppt
prídavné mená - doplň
Slovenský jazyk - Prídavné mená

3. Zámena

http--www.slovina.szm.com-pdf-sjm03.pdf

4. Slovesá

dopň

5. Príslovky

o škole - Učivá - Slovenčina - Príslovky
o škole - Učivá - Španielčina - Príslovky
Slovenčina Príslovky

6. Predložky

4. Syntax

1. Jednoduchá veta - dvojčlenná

Slovenský jazyk - Veta
Slovenský jazyk - Základné vetné členy

5. Literatúra

1. Poézia - žudová balada, umelá balada, bájka, lyrika, detská populárna pieseň

Balada - Wikipédia
Rudolf Dilong Čierne balady (Nostalgia) - elektronická knižnica
Študentské stránky - Poézia a próza

2. Próza - poves, historická poviedka, vedecko-fantastická literatúra,príbehy zo života detí, príb

Janko Kráž Poves - elektronická knižnica
Referaty.sk - Ján Botto Smr Jánošíkova
Slovenské Povesti, Jánošík,
Čabraď - poves Somár a hvezdár

3. Náučná literatúra

KategóriaNáučná literatúra - Wikipédia
Kategórie - Umelecko-náučná literatúra - Vydavatežstvo perfekt
Náučná literatúra Legenda Online - Internetové kníhkupectvo, knihy

4. Dráma - divadelná hra, rozhlasová hra, film

Dráma - Wikipédia
FvdDráma
Janko Kráž Dráma sveta (I. Minulos a prítomnos) - elektronická knižnica
Komediálna dráma - Wikipédia
Slovenská dráma - aháky-Referáty.sk

5. Galéria spisovatežov

Album slovenských spisovatežov
Daniel Hevier životopis
Daniel Hevier
Dušan Dušek životopis
Hans Christian Andersen
Index spisovatežov
Ján Navrátil
Martin Rázus životopis
Mária Ďuríčková
Rudo Moric
źudovít Štúr životopis

ŠKOLA HROU

7. ročník

1. Zvuková stránka jazyka

1. Výslovnos a pravopis

2. Interpunkčné znamieka

interpunkčné znamienka - doplň
o škole - Testy - Interpunkčné znamienka
PomocTypografia - Wikipédia
Referaty.sk - Interpunkčné znamienka

3. Intonácia

4. Rytmické krátenie (rytmický zákon)

5. Opravné (korektorské) značky

http--www.auditorium.cz-inc-korektor2.pdf

6. Spisovná slovenčina

Spisovná Slovenčina SLOVENSKYPORTAL.sk

2. Lexikológia

1. Slovná zásoba

Slovná zásoba - Wikipédia

2. Slovotvorba

3. Práca so slovníkom

slovnik.dovrecka.sk Slovník cudzích slov

3. Morfológia

1. Podstatné mená

http--www.nairam.sk-slovencina.pdf
o škole - Testy - Podstatné mená
Podstatné mená tvaroslovie Teória slovenčiny Viac Cudzie slová
Podstatné mená
Slovenský jazyk - Podstatné mená
Slovenčina Podstatné mená
Vzory - podstatné mená - Náučná tabuža skloňovania vzor

2. Zámena

Slovenský jazyk - Zámená
zámená - doplňm

3. Číslovky

číslovky - doplň

4. Slovesá

doplň
Slovenský jazyk - Slovesá

5. Predložky

KategóriaSpojky - Wikipédia
o škole - Učivá - Slovenčina - Predložky
Predložka - Wikipédia
Slovenčina Predložky

6. Spojky

Slovenčina Spojky

7. Citoslovcia

Slovenčina Citoslovcia

8. Prídavné mená, príslovky

http--sci.gamtt.sk-prezentacie06-0719-14-06-0719-1413.ppt
o škole - Učivá - Španielčina - Príslovky
príd.mená - doplň
Slovenský jazyk - Prídavné mená
Slovenčina Príslovky

4. Syntax

01. Jednoduchá veta - dvojčlenná

02. Jednoduchá veta - jednočlenná

Slovenský jazyk - Veta

03. Základné vetné členy

Slovenský jazyk - Základné vetné členy

04. Rozvíjacie vetné členy

Slovenský jazyk - Rozvíjacie vetné členy

05. Viacnásobný vetný člen

06. Vetné sklady

Slovenský jazyk - Súvetie

07. Prístavok

o škole - Učivá - Slovenčina - Rozvíjacie vetné členy
Slovenský jazyk - Rozvíjacie vetné členy
Vyberte správne prístavky podža zmyslu vety

08. Jednoduché súvetie

http--www.zskomenskehoca.edu.sk-stranky-sj-vetarudko.ppt
Jednoduché súvetie - Wikipédia
Priraďovacie súvetie - Wikipédia
Slovenský jazyk - Súvetie
Slovenský jazyk - Veta
Virtuálna knižnica

09. Vety podža obsahu

10. Vety podža členitosti

11. Kontrolné diktáty

Predmet

5. Javy v slohovej výchove

Slovenský jazyk - Slohové postupy a útvary

6. Písomné práce

7. Literatúra

1. Anekdoty, aforizmy

Aforizmy - poézia [poznanie]
Aforizmy Toníka Dršku - poézia [poznanie]
Referaty.sk - Literatúra pre 7. ročník
Rudolf Dilong Život má múdros. Aforizmy (Život má múdros. Aforizmy) - elektronická knižnica

2. Poézia - lyrika, epika, populárna pieseň

Charakteristika literárnych druhov a žánrov
Detská populárna pieseň - Wikipédia
http--www.zsmadunice.edu.sk-Slovensky_jazyk-S6.doc
Referaty.sk - Téma č.15 Epika, lyrika, epická poézia

3. Próza - dobrodružná novela a román,western, Robinsonáda, dievčenský román, biografický román, de

Novela (literatúra) - Wikipédia
Novela - Wikipédia
Referaty.sk - Literatúra pre 7. ročník

4. Dramatické umenie - filmová tvorba, televízna hra, rozhlasová hra

Elena Čepčeková - Wikipédia
ZONES.SK Literatúra 6. ročník ZŠ ~ Literatúra - Poznámky

5. Galéria spisovatežov

Album - LIC
Album slovenských spisovatežov
Božena Němcová životopis
Daniel Hevier
Ernest Miller Hemingway životopis
Index spisovatežov
Martin Kukučín životopis
Štefan Moravčík životopis
Štefan Moravčík

ŠKOLA HROU

8. ročník

1. Zvuková stránka jazyka a pravopis

1. Cudzie predpony

SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA - Materiály na štúdium - Písanie cudzích predpôn a prípon

2. Interpunkčné znamieka

PomocTypografia - Wikipédia

3. Intonácia

4. Rytmické krátenie (rytmický zákon)

http--www.slovina.szm.com-rtf-sjprytmic.rtf

5. Opravné (korektorské) značky

http--steinhubelova.weblahko.sk-Vzory-Korektorske_znacky.doc

6. Spisovná slovenčina

Spisovná Slovenčina SLOVENSKYPORTAL.sk

2. Lexikológia

1. Slovná zásoba

Slová podža historického používania

2. Slovotvorba

3. Práca so slovníkom

slovnik.dovrecka.sk Slovník cudzích slov
slovnik.dovrecka.sk Synonymický slovník

3. Morfológia

1. Podstatné mená

Určovanie vzorov pomnožných podstatných mien
Vežké písmená - Doplň chýbajúce písmeno

2. Číslovky

Slovenský jazyk - Číslovky
Určte druh číslovky
číslovky - doplň

3. Častice

o škole - Učivá - Slovenčina - Častice a citoslovcia
Častica (jazykoveda) - Wikipédia

4. Prídavné mená, zámená, príslovky,spojky, citoslovcia

http--www.slovina.szm.com-pdf-sjm02.pdf
http--www.slovina.szm.com-pdf-sjm06.pdf
o škole - Učivá - Španielčina - Príslovky
Prípony prídavných mien
Slovenčina Citoslovcia
Slovenčina Prídavné mená
Slovenčina Príslovky
zámená - doplň

5. Slovné druhy

doplň

4. Syntax

1. Jednoduchá veta - vetné členy, vetné sklady

o škole - Testy - Jednoduchá veta I. čas
Vyberajte základné (hlavné) vetné členy

2. Jednoduché súvetie

http--www.slovina.szm.com-pdf-sjsx04.pdf
Slovenský jazyk - Rozvíjacie vetné členy

3. Kontrolné diktáty

Aký druh priraďovacieho súvetia je to
o škole - Testy - Slovenčina - Jednoduchá veta II. čas

http--www.slovina.szm.com-pdf-sjsx01.pdf

5. Javy v slohovej výchove

1. Písomné práce

Slovenský jazyk - Jazykové štýly

6. Literatúra

1. Poézia - žúbostná poézia, populárna pieseň, aforizmus

http--sci.gamtt.sk-prezentacie06-0719-14-06-0719-1407-06-0719-1407.ppt
http--www.slovina.szm.com-pdf-litslovnik.pdf
Teória literatúry

2. Próza - zo života mladých žudí, dobrodružný a vedecko-fantastický román, denník, paródia

Dobrodružný román , novela - aháky-Referáty.sk

3. Vedecko-populárna literatúra, literatúra faktu

ZONES.SK Literatúra 8. ročník ZŠ ~ Literatúra - Poznámky

4. Dramatické umenie - muzikál, film, televízia, video, počítačová hra

Muzikál - Wikipédia
Muzikál Vlasy Diela encyklopedia.sme.sk

5. Galéria spisovatežov

Album slovenských spisovatežov
Album - LIC
Index spisovatežov
Margita Figuli životopis
Matej Bel životopis
Nataša Tanská

ŠKOLA HROU

9. ročník

1. Zvuková stránka jazyka a pravopis

1. Interpunkčné znamieka

2. Intonácia

3. Hlásky, spodobovanie, vybrané slová, suprasegmentálne javy

4. Opravné (korektorské) značky

5. Spisovná slovenčina

Ako nehresit proti slovencine
Slovník slovenského jazyka

2. Lexikológia

1. Slovná zásoba

slovnik.dovrecka.sk Slovník cudzích slov
slovnik.dovrecka.sk Synonymický slovník

2. Lexikografia

3. Morfológia

1. Podstatné mená

Vežké písmená - Doplň chýbajúce písmeno

2. Prídavné mená

http--www.slovina.szm.com-pdf-sjm02.pdf
Slovenčina Prídavné mená

3. Číslovky

číslovky - doplň

4. Príslovky

o škole - Učivá - Španielčina - Príslovky
Slovenčina Príslovky

5. Zámená, predložky, spojky,častice, citoslovcia

http--kahtatranec.szm.com-word-citoslov.doc
Slovenčina Citoslovcia

6. Slovné druhy

slovesá - doplň

4. Syntax

1. Vety podža zloženia

2. Jednoduchá veta - jednoduché súvetie

http--www.slovina.szm.com-pdf-sjsx04.pdf
Vyberajte základné (hlavné) vetné členy

3. Zložené súvetie

Aký druh priraďovacieho súvetia je to
Zložené súvetie - Wikipédia

4. Zápor v slovenčine

5. Slovosled, vetosled

6. Zvláštnosti vetnej stavby

5. Javy v slohovej výchove

1. Písomné práce

Slovenský jazyk - Jazykové štýly

6. Z dejín jazyka a jazykoveda

1. Kontrolné diktáty

Slová podža historického používania

7. Literatúra

1. Poézia - reflexívna a spoločenská lyrika, óda, sonet, populárna pieseň

2. Próza - zo života mladých žudí, historický román, vedecko-fantastický román, reportáž

3. Náučná literatúra - literatúra faktu,encyklopédia, esej

4. Dráma - tragédia, komédia

5. Galéria spisovatežov

William Shakespeare životopis
Adam Mickiewicz životopis
Album - LIC
Album slovenských spisovatežov
Antoine de Saint Exupéry životopis
Dominik Tatarka životopis
Index spisovatežov
Janko Jesenský životopis
Jozef Miloslav Hurban životopis
Ján Hollý životopis
Literárně-filosofická encyklopedie

Krátky slovník slovenského jazyka

02 Matematika

1. ročník

1. Prirozdené čísla

A L Í K - dětský Internet
Animované čísla
matematika
Mám básničku na jazýčku o každom čísielku
www.pripravy.estranky.cz
Čísla 1 a 2
Žabky(2)

2. Sčítanie a odčítanie prirodzených čísel v obore do 5

Animovaná matematika - číslo 5
http--www.pripravy.estranky.cz-archiv-uploaded-248
http--www.ucitelom.szm.sk-pripr_pdf-M2.pdf
Kopie
Nová stránka 1
Pracovné listy - matematika

3. Čísla 6,0,7,8,9,10, sčítanie a odčítanie

Animované čísla
básničky k číslam 1 - 10
Dopĺňanie chýbajúcich čísel do číselného radu
http--skolicka6.sweb.cz-MATEMATIKA6-MATEMATIKA2.htm
http--www.bbc.co.uk-schools-ks1bitesize-numeracy-numbers-maincontainer_001.swf
http--www.pripravy.estranky.cz-archiv-uploaded-256
http--www.tanika.sk-listy-coloring-auto_odcit10.pdf
jeux d'éveil sur Coloriez.com
Kopie
Malé hlavolamy
Mám básničku na jazýčku o každom čísielku
Nová stránka 1
Počítanie do 10
POČÍTÁME DO 10
Prezentace - OHŇOSTROJ
TEST č. 2
Určovanie počtu podža strán kocky
Zahrajme sa-sčitovanie do 10
Číselný rad do 10

4. Numerácia v obore prirodzených čísel do 20. Sčítanie a odčítanie

Cvičenia z matematiky
http--www.tanika.sk-listy-coloring-motyl.pdf
infovekacik
Kopie
Nová stránka 1
Počítanie do 20 bez prechodu cez 10
POČÍTÁME DO 20
Prezentace_-_ZIMA2
Regino.SK
ZAJICEK

5. Geometria

geometrické tvary

Bludiská
Mgr. Jana Lacková - matematika
POČÍTÁME DO 10
Pracovné listy - príroda
www.pripravy.estranky.cz - Fotoalbum - 03 MATERIÁLY DO VÝUKY - ZDOBÍME VÁNOČNÍ STROMEČEK

2. ročník

1. Opakovanie a prehlbovanie učiva z 1.ročníka

o škole - Video - Video zadarmo - Medzidruhové vzahy
sčit. a odčit. do 20 bez prechodu cez desiatku
Žabky

2. Sčítanie a odčítanie v obore do 20 s prechodom cez základ 10

http--www.ksutt.sk-oddelenia-ooc-matematika2009.pdf
http--www.tanika.sk-listy-coloring-mlaka.pdf
http--www.tanika.sk-listy-coloring-trubka.pdf
Mgr. Jana Lacková - matematika pre 2. ročník
Pracovné listy - matematika
www.pripravy.estranky.cz - PRVNÍ TŘÍDA - VYSVOBOĎTE PRINCEZNU!

3. Numerácia prirodzených čísel v obore do 100

Nová stránka 1
Pomiešané rukavičky
Zašifrované číslice - tvorba príkladov

4. Sčítanie a odčítanie prirodzených čísel v obore do 100

Cvičenia z matematiky
http--www.tanika.sk-listy-coloring-snehuliaci.pdf
Nová stránka 1
Regino.SK
www.pripravy.estranky.cz - MATEMATIKA - JOSEF LADA
www.pripravy.estranky.cz - MATEMATIKA - POČÍTÁME DO 100 - TEST

5. Zavedenie násobenia a delenia prirodzených

Kopie
Násobenie číslom 0 a 1
Násobenie číslom 2
Násobenie číslom 3

6. Geometria

Mgr. Jana  Lacková - osobná stránka - Matematika
orientácia v priestore

Informatika

Informatika

Bludiská
ŠKOLA HROU

3. ročník

1. Opakovanie a prehĺbenie učiva z 2. ročníka

infovekacik
Kopie
Nová stránka 1
www.pripravy.estranky.cz - MATEMATIKA - JOSEF LADA

2. Násobenie a delenie v obore násobilky

1
Delenie do 100
Delenie do 50
http--www.tanika.sk-listy-coloring-mys.pdf
Nová stránka 1
Násobenie do 100
Pracovné listy - matematika
Procvičování násobilky
tabletrees
www.pripravy.estranky.cz - MATEMATIKA - Procvičujeme si násobilku se zvířátky

3. Numerácia prirodzených čísel v obore do 10 000

Matematika
Mgr. Jana Lacková - matematika
Riešenie slovných úloh z matematiky na PC
www.pripravy.estranky.cz - Matematická křížovka č.1

4. Sčítanie a odčítanie prirodzených číselv obore do 10 000

Hráme sa s číslami
Mgr. Jana Lacková - matematika pre 3. ročník
premena jednotiek

5. Geometria

Cabri Java Applet
Mgr. Jana  Lacková - osobná stránka - Matematika

ŠKOLA HROU

4. ročník

1. Opakovanie učiva z 3. ročníka

PASTELKY  1
www.pripravy.estranky.cz - Slovní úloha č.1

2. Násobenie a delenie prirodzených čísel v obore do 10 000

ježkova záhrada
Kopie
Matematika pre 4. ročník ZŠ
Nová stránka 1
Násobenie a delenie čísel násobkami 10
www.pripravy.estranky.cz - MATEMATIKA - Počítáme s delfínky
www.pripravy.estranky.cz - Počítáme s MEDVÍDKEM

3. Numerácia v obore prirodzených čísel do a nad milión

4. Počtové výkony s prirodzenými číslami

Kopie
Matematika pre 4. ročník ZŠ
Mgr. Jana Lacková - matematika - Precvičovanie rímskych číslic
Mgr. Jana Lacková - matematika
Mgr. Jana  Lacková - osobná stránka - Matematika
Nová stránka 1
Pracovný list pre štvrtákov
Premieňanie jednotiek
Rímske číslice

5. Geometria

geometria - kontrolná práca

ŠKOLA HROU

5. ročník

1. Opakovanie a prehĺbenie učiva z 1.-4.roč

http--www.infovek.sk-predmety-matem-mater-pisomky-premena-jednotiek-5.doc
Jigsaw Puzzle - Can you put this picture together
Matematika pre 4. ročník ZŠ -opakovanie
Nová stránka 1
PASTELKY  1
Prirodzené čísla(Katarína Gmiterková) - CULEBRA Lite

2. Delenie prirodzených čísel

Moderná matematika
Prirodzené čísla

3. Základné pravidlá rysovania

http--www.infovek.sk-predmety-matem-mater-pisomky-zaklady-rysovania.doc

4. Uhol a jeho vežkos,operácie s uhlami

http--www.infovek.sk-predmety-matem-mater-pisomky-uhly01.doc

5. Desatinné čísla,operácie s desatinnými číslami

Desatinné čísla - Náučná tabuža je určená žiakom
DESATINNÉ ČÍSLA 1
http--www.infovek.sk-predmety-matem-mater-pisomky-delenie-des-cisel-5.doc
http--www.infovek.sk-predmety-matem-mater-pisomky-delenie-des-cisel-5b.doc

6. Obsah obrazca - obdĺžnik,štvorec

ŠKOLA HROU

6. ročník

1. Opakovanie z 5. roč

Matematické zaujímavosti
Rímske čísla

2. Celé čísla,operácie s celými číslami

Celé číslo - Wikipédia
KategóriaCelé čísla - Wikipédia
Kopie

3. Objem a povrch kvádra a kocky

123 IR
Geometria Dĺžka Jednotky dĺžky. Meter, stopa, palec, míža...
Matematické zaujímavosti
Moderná matematika
objemy

4. Delitežnos prirodzených čísel

5. Trojuholník

http--www.pripravy.estranky.cz-archiv-uploaded-213
Trojuholník - Wikipédia

6. Zlomky

Cvičenia z matematiky
Kopie
Racionálne čísla Aritmetika a algebra Matematické vzorce pohodovamatematika.sk
Zlomok - Wikipédia

7. Rovnobežnos.Rovnobežník,lichobežník

http--www.narnia.sk-new-files-lichobeznik.pps
www.pripravy.estranky.cz - MATEMATIKA - ÚLOHY Z GEOMETRIE
ŠTVORUHOLNÍKY

8. Kombinatorika v úlohách

Kombinatorika - Wikipédia

Matematické zaujímavosti
ŠKOLA HROU

7. ročník

01. Opakovanie učiva zo 6. roč

Objem a povrch kvádra a kocky
Uhly v stupňoch a minútach. Celé čísla
www.pripravy.estranky.cz - MATEMATIKA - TEST Z GEOMETRIE
ŠKOLA HROU

02. Racionálne číslo. Operácie s racionálnymi číslami

Racionálne číslo - Wikipédia
Reálne čísla a ich základné vlastnosti

03. Objem a povrch hranola

Geometria Dĺžka Jednotky dĺžky. Meter, stopa, palec, míža...
Geometrie - Hranol
Hranol - Wikipédia

04. Výraz a jeho úprava

Matematický výraz - Wikipédia

05. Pomer. Priama a nepriama úmernos

Matematické zaujímavosti

06. Zhodnos trojuholníkov

Trojuholník - Wikipédia
Trojuholník a jeho vlastnosti    Rozoznávame rôzne typy trojuholníkov podža toho
Trojuholníky Matematické vzorce pohodovamatematika.sk

07. Lineárne rovnice

Lineárne rovnice s absolútnou hodnotou
Lineárne rovnice
Matematické zaujímavosti
Rovnica (matematika) - Wikipédia

08. Významné prvky trojuholníka

http--www.studentske.sk-matematika-upload-Trojuholnik.doc
Trojuholník - Wikipédia
www.pripravy.estranky.cz - MATEMATIKA - ÚLOHY Z GEOMETRIE

09. Percentá

10. Stredová a osová súmernos

Zhodné zobrazenia - osová súmernos
Zhodné zobrazenia - stredová súmernos

11. Kombinatorika

Matematické zaujímavosti

Matematické krížovky
Matematické zaujímavosti
Zápalkové hlavolamy
ŠKOLA HROU

8. ročník

1. Opakovanie učiva zo 7. roč

Hlavolamy - Geometrické
http--www.pripravy.estranky.cz-archiv-uploaded-220
Kopie
Matematické zaujímavosti

2. Mocniny a odmocniny

http--www.b2comp.cz-dokumentace-hpedu-hp30s-Mocniny_odmocniny.pdf
Kapitola 2.
Matematické zaujímavosti
MF WEB Výpočet druhé mocniny a odmocniny
Mocniny a odmocniny (T) - Excellent Matematika
Mocniny a odmocniny - Matematika polopatě
Mocniny a odmocniny – e-Matematika.cz
MOCNINY A ODMOCNINY
Testy - online VĚDOMOSTNÍ TESTY, SUDOKU (a nejen to)

3. Pytagorova veta

1.1 Pytagorejský objav nesúmeratežnosti (Dejiny algebry)
Geometria Dĺžka Jednotky dĺžky. Meter, stopa, palec, míža...
Heuréka 2002
Pytagorova veta - Wikipédia
PYTAGOROVA VETA 1
Pytagorova veta
Pythagorean Theorem
TEST
Trojuholník - Wikipédia

4. Úprava celistvých algebraických výrazov

Úpravy výrazov

5. Kruh,kružnica

2
http--www.pripravy.estranky.cz-archiv-uploaded-203
http--www.pripravy.estranky.cz-archiv-uploaded-225
Kruh - Wikipédia
Kruh a kružnica v 8
KRUH A KRUŽNICA
Kruh. Kružnica
Matematické zaujímavosti
Príklady geometria
www.pripravy.estranky.cz - MATEMATIKA - ÚLOHY Z GEOMETRIE

6. Riešenie lineárnych rovníc a nerovníc

Cvičenia z matematiky - Príklady z matematiky
Kvadratické rovnice - Matematika polopatě
Lineární nerovnice - Matematika polopatě

7. Riešenie konštrukčných úloh

infovek.sk Matematika - materiály - výučb. programy - geometria

8. Funkcie

Funkce, vlastnosti funkcí - Matematika polopatě
KategóriaMatematické funkcie - Wikipédia

9. Kombinatorika a pravdepodobnos

KOMBINATORIKA A PRAVDEPODOBNOS

Hlavolamy - Logické úlohy I.
Hlavolamy - Logické úlohy II.
Hlavolamy - Prelievanie, meranie, váženie
Hlavolamy - Zápalkové
Matematické zaujímavosti
ŠKOLA HROU

9. ročník

1. Opakovanie učiva z 8. roč

http--www.matematikaapc.kvalitne.cz-subory-m92009.pdf
http--www.pripravy.estranky.cz-archiv-uploaded-226
Matematické zaujímavosti
Rímske čísla
Vzorce
ŠKOLA HROU

2. Úprava algebrických výrazov

123 IR
Binomial formulae - multiple choice test
New Page 2
Pulling common factors out - multiple choice test
Úprava algebraických výrazov

3. Podobnos trojuholníkov

4. Riešenie lineárnych rovníc a ich sústav

- Riešenie sústavy dvoch lineárnych rovníc s dvomi neznámymi (riešenie pomocou sčítacej metódy)
Cvičenia z matematiky - Príklady z matematiky
Equivalence of equations - multiple choice test
New Page 2
Rovnice, sústavy rovníc

5. Goniometria ostrého uhla

6. Funkcie. Lineárna funkcia

Goniometrické funkcie
o škole - Učivá - Matematika - Definícia funkcie

7. Objem a povrch telies

Geometria Dĺžka Jednotky dĺžky. Meter, stopa, palec, míža...
Hlavolamy - Geometrické

8. Kombinatorika,pravdepodobnos,štatistika

Kombinatorika - Wikipédia

Erich's Puzzle Palace
Hlavolamy - Einsteinove logické hádanky
Hlavolamy - České a slovenské hlavolamy
Matematické zaujímavosti

03 Dejepis

5. ročník

1. Stretnutie s novým predmetom

Dejiny

2. Z rodinného albumu do minulosti

Pamätník SNP
Rodokmeň
Slovenské národné múzeum

3. Na počítadle času

4. Kolobeh sviatočných dní

Vežká noc
folklórne slávnosti
Vianoce

5. Človek obklopený prírodou

Pravek - Písomno
Pravek v dejinach ludskej spolocnosti

6. Komunikácia medzi žuďmi

Vývoj písma

7. O doprave,obchode a remeslách

vynález kolesa

8. Kultúra okolo nás

Divy sveta - Artemidin chram v Efeze
Pyramída (architektúra)
Pyramídy
sedem divov sveta
SNG online

9. Človek a moc

FvvVojna - odkazy

ŠKOLA HROU

6. ročník

1. Pravek

2. Starovek

2.1 Najstaršie civilizácie

EGYPT
Mezopotámia - Wikipédia

2.2 Staroveké Grécko

Ancient Greek Cities(Sikyon-Sicyon, Athens)
Grécki filozofi
Grécko-perzské vojny
Helenizmus
Macedónia-historické územia
Macedónia
Staroveké Grécko

2.3 Staroveký Rím

KategóriaStaroveký Rím
Staroveký Rím

3. Slovania

Samova ríša
Vežká Morava
Vežká Morava

ŠKOLA HROU

7. ročník

1. Európa v stredoveku

Šžachta

2. Začiatky slovenských dejín

Konštantí a Me
Pribina - Wikipédia
Svätopluk (knieža)
Svätoplukova ríša

3. Slovensko v Uhorskom štáte

Academia Istropolitana - Wikipédia
FvaAcademia istropolitana
Matúš Čák Trenčiansky
Uhorsko

4. Na ceste k novoveku

4.1Objavné plavby a dobyvatelia

Humanizmus a renesancia
Krištof Kolumbus
Kryštof Kolumbus životopis
Objavil Krištof Kolumbus Ameriku

4.2Reformácia

Husiti
Martin Luther
Martin Luther a reformácia
tridsažročná vojna
Tridsaročná vojna

Zaujímavosti o zámorských objavoch 15. a 16. storočia

5. Slovensko v novoveku

Bitka pri Moháči
Habsburgovci
Reformácia a protireformácia v 16-17 st.
Renesancia (umelecký sloh)
turecká expanzia
Uhorsko

ŠKOLA HROU

8. ročník

1. Európa na prahu vežkých zmien

Absolutizmus osvietenský
Barok
osvietenstvo a revolúcia
Osvietenstvo

2. Francúzska a americká revolúcia

Francúzska revolúcia
Napoleon Bonaparte
Novovek 8. ročník ZŠ - Testpark.cz, online testy zdarma

3. Vek osvietenstva a Slovensko

Reformy Márie Terézie a Jozefa II. - význam
Adam František Kollár
Juraj Jánošík
Matej Bel - Wikipédia
Matej Bel životopis

4. Európa po viedenskom kongrese

19. storočie
Viedenský kongres

5. Slovenské národné obrodenie a formovanie moderného slovenského národa

-------Anton_Bernolák -------
Anton Bernolák osobnosti.sk životopis
J. Kollár
Uhorsko - národnostné zloženie
źudovít Štúr
źudovít Štúr

6. Slovenské povstanie 1848-1849

Revolučné roky 1848-1849 v monarchii
Revolučné roky 1848-49
Udalosti pred revolúciou
Uhorský snem

7. Slovensko po revolúcii a za dualizmu

FvmMatica slovenská
Matica slovenská
Maďarizácia
Memorandum
Otec slovenčiny źudovít Štúr
Prečo sa Slovák v minulosti do sveta pobera začal. Blog - Jozef Bednár (blog.sme.sk)
Vysahovalectvo v Spojených štátoch USA, emigrácia do USA, Slováci v USA exil.sk Perom exilá

ŠKOLA HROU

9. ročník

1. Prvá svetova vojna

i.sv.vojna
mierová konferencia v Paríži
Prva svetova vojna
Prvá svetová vojna - Wikipédia
Prvá svetová vojna
Prvá svetová vojna a prevrat -1914 - 1918-
Slovo - O minulosti

2. Slovensko v rokoch 1914-1918

CSR
Naše národy za 1. světové války, vznik ČSR
Prvá česko-slovenská republika
vznik ČSR

3. Medzivojnová Európa

Adolf Hitler
Benito Mussolini
Fašizmus v Taliansku
Medzinárodné zmluvy upravujúce hranice ČSR
Mussolini
Referaty.atlas.sk - Versaillský mierový systém

4. Slovensko v ČSR

Prvá česko-slovenská republika
Slovensko v medzivojnovom Česko-Slovensku -1918 - 1939-
Slovensko v ČSR

5. Druhá svetová vojna

Druhá sv.vojna
Druhá svetová vojna
Hirošima a Nagasaki - smutné 59. výročie
II.svetová vojna
Slovenské národné -holocaust

6. Slovenská republika v rokoch 1939-1945

Slovenské národné povstanie
SNP
Židovská komunita na Slovensku 1938 - 1945

7. Svet po druhej svetovej vojne

Stalinizmus a sovietizácia východnej Európy

8. Slovensko v obnovenom Československu

1948-56 Stalinizmus
August 1968
Komunizmus
Česko-Slovensko

9. Na ceste k demokraciia samostatnej Slovenskej republike

Pád berlínskeho múra
Studená vojna

04 Fyzika

6. ročník

1. Látka a teleso - vlastnosti látok

1.1 Stavba látok

Moderná fyzika
o škole - Testy - Fyzika - Vlastnosti látok
zlozenie

1.2 Elektrické vlastnosti látok

Vlastní menu

1.3 Magnetické vlastnosti látok

http--vladimirkapala.wz.cz-magnet.doc
http--www.pechac.webzdarma.cz-mpole.html
Oči sledující kurzor

1.4 Meranie dĺžky pevného telesa

Movie1
Movie2

1.5 Meranie objemu telesa

1.6 Meranie hmotnosti telesa

1.7 Hustota

1.8 Meranie času

o škole - Testy - Fyzika - Premeny jednotiek času

1.9 Meranie teploty telesa

2. Elektrický obvod

http--www.pechac.webzdarma.cz-poistka.html

2.1 Elektrický prúd v kovoch

2.2 Tepelné elektrické spotrebiče

2.3 Magnetické pole elektrického prúdu

http--www.pechac.webzdarma.cz-galvanometer.html

2.4 Rozvetvený elektrický prúd

2.5 Elektrický prúd v kvapalinách a plynoch

http--www.pechac.webzdarma.cz-blesk_2.html

Vlastnosti telies.Meranie fyzikálnych veličín

o škole - Testy - Fyzika - Premena jednotiek objemu

ŠKOLA HROU

7. ročník

1. Pohyb a sila

INFOVEK - FYZIKA
Jednoduché pokusy

2. Mechanické vlastnosti kvapalín a plynov

Jednoduché pokusy
Nadpis v pohybu

ŠKOLA HROU

8. ročník

1. Práca. Energia. Teplo

http--www.kchrenkova.szm.com-vykon.ppt
http--www.kchrenkova.szm.sk-elektrina sk B.doc
Jednoduché pokusy
o škole - Učivá - Fyzika
ahák na fyziku pre 8.ročník - aháky-Referáty.sk

2. Elektromagnetické javy

http--www.kchrenkova.szm.sk-elektromagnetizmus8.doc

ŠKOLA HROU

9. ročník

1. Svetelné javy

INFOVEK - FYZIKA
Jednoduché pokusy

2. Akustika

David Steiner - Akustika
http--greaty.host.sk-akustika-
Jednoduché pokusy

3. Astronómia

NSSDC Photo Gallery
Vesmír okolo nás - interaktívne zoznámenie s kozmom Fyzika a astronómia
Vesmír okolo nás - interaktívne zoznámenie s kozmom História a osobnosti
Vesmír okolo nás - interaktívne zoznámenie s kozmom úvodná stránka
Views of the Solar System
Welcome to the Planets

4. Energia v prírode, technike a spoločnosti

Jednoduché pokusy
Moderná fyzika

Nobelove ceny za fyziku

Alfred Nobel - Wikipédia
Zoznam nositežov Nobelovej ceny za fyziku - Wikipédia

Trochu humoru o fyzike

Jednoduché pokusy

Vesmír okolo nás - interaktívne zoznámenie s kozmom Fyzika a astronómia
ŠKOLA HROU

05 Chémia

8. ročník

1. Látky a chémia

Virtuálne Chemické Laboratórium
Vitajte na strankach chemie.
ŠIS chémia - Chemické výučbové programy
ŠIS chémia - Internet vo výučbe chémie - História chémie
ŠIS chémia - Internet vo výučbe chémie - Iné chemické zdroje

2. Zmesi

Referaty.sk - Prírodné vedy - Chémia

3. Častice a chemické látky

EZV - ÚPRAVA VODY

4. Chemické reakcie

Chemická stránka pre žiakov ZŠ
Halogenderiváty
Ikonky s odkazy na explozivní a indikátorové chemické videoklipy
infovek.sk Chémia - Pokusy
Študentské stránky - Chemicke reakcie

5. Kyseliny,hydroxidy,soli

Kyselina sírová - Wikipédia
Wikipedia
Xantina

periodická sústava chemických prvkov

Chemia
Dmitrij Ivanovič Mendělejev (Mendeleev Mendeleyev Mendelejeff Mendeleiev Mendelejef Mendelejeva
Periodická tabužka prvkov
Referaty.sk - Periodická sústava prvkov
Slovak Periodic Table of the Elements - Michael Canov from Czech republic
Slovak
Table of chemical elements.
Zoznam chemických prvkov podža mena - Wikipédia
ŠIS chémia - Chemické úlohy - Zloženie a štruktúra atómu

ŠKOLA HROU

9. ročník

1. Redoxné reakcie

infovek.sk Chémia - pomocník nie len pre chemikov
MSN Search http--arpasova.szm.sk
Referaty.sk - Prírodné vedy - Chémia
ŠIS chémia - Učebné texty - Atóm a jeho zloženie

2. Chemické výpočty

Anorganická chemie - rovnice
Chemia
Vitajte na strankach chemie.
ŠIS chémia - Učebné texty - Atóm a jeho zloženie

3. Organické zlúčeniny

Alkán - Wikipédia
Organická chémia - Wikipédia
Uhlovodíky - Wikipedie, otevřená encyklopedie
ŠIS chémia - Internet vo výučbe chémie - Iné chemické zdroje

4. Palivá,chemické reakcie

Chemická stránka pre žiakov ZŠ
Ikonky s odkazy na explozivní a indikátorové chemické videoklipy
Vitajte na strankach chemie.
ŠIS chémia - Učebné texty - Atóm a jeho zloženie

Radiochemie
ŠKOLA HROU

06 Zemepis

5. ročník

1. Planéta Zem

123 IR
Dosková tektonika Zeme
PLANETA ZEMĚ 3000 - unikátní vzdělávací projekt
Slepé mapy - svet
Vesmír okolo nás - interaktívne zoznámenie s kozmom Slnečná sústava
Vesmír okolo nás Planéty Zem
Vulkanizmus Zeme
Zem - Wikipédia

2. Príroda Zeme

3. Človek na Zemi

Testy

4. Zemepis svetadielov a oceánov

Atlas
Geografia - Svetadiely a štáty
KategoriaOceany - Wikipedia, wolna encyklopedia
Moria a oceany
Moria a oceány
o škole - Testy - Zemepis - Oceány a moria

5. Afrika

Afrika
KategóriaAfrika - Wikipédia
o škole - Učivá - Zemepis - Povrch Afriky
Zemepis
Študentské stránky - Afrika

ŠKOLA HROU

6. ročník

1. Opakovanie - Planéta Zem,glóbus a mapa,Krajinná sféra Zeme,Afrika

123 IR
Vesmír okolo nás Planéty Zem

2. Svetový oceán

3. Európa - Stredná,Západná,Severná,Južná,Juhovýchodná,Východná,Zakaukazské štáty

o škole - Testy - Oceány a moria
o škole - Testy - Zemepis - Tichý oceán. Oceánia
o škole - Učivá - Zemepis
Oceán - Wikipédia

3. Európa

Európa
o škole - Učivá - Zemepis - Španielsko a Portugalsko
Zeměpis Amerika

4. Ázia

Zeměpis Amerika
Ázia

ŠKOLA HROU

7. ročník

1. 1. Ázia

o škole - Učivá - Zemepis - Juhozápadná Ázia
Ázia

2. Amerika

123 IR
Južná Amerika
o škole - Učivá - Zemepis
Severná Amerika
Zemepis
Zeměpis Amerika
Študentské stránky - Amerika

3. Austrália a Oceánia

Austrália a Oceánia
o škole - Video - Video zadarmo - Cukry – sacharidy
Študentské stránky - Australia a oceania

4. Antarktída

Antarktida - Wikipedie, otevřená encyklopedie
Antarktída - Wikipédia
KategóriaAntarktída - Wikipédia

5. Krajina

Krajina - Wikipédia
o škole - Učivá - Zemepis - Krajina

6. Životné prostredie

o škole - Testy - Zemepis - Človek ovplyvňuje životné prostredie
o škole - Učivá - Zemepis - Životné prostredie
Životné prostredie - Wikipédia

ŠKOLA HROU

8. ročník

1. Premeny Slovenska -poloha, príroda

123 IR
o škole - Učivá - Zemepis - Slovensko
o škole - Učivá - Zemepis - Vodstvo
Slovensko

2. Obyvatežstvo a sídla

Referaty.sk - Obyvatežstvo a sídla

3. Hospodárstvo

123 IR
Ekonomika - Wikipédia
Národné hospodárstvo - Wikipédia

4. Oblasti Slovenska

123 IR
o škole - Testy - Zemepis - Západná oblas Slovenska I.
Slovensko - Wikipédia
Slovensko

5. Geografia miestnej krajiny

6. Slovensko na zemeguli

123 IR

7. Slovensko a Česká republika

ŠKOLA HROU

9. ročník

1. Svet na mapách

123 IR
Testy
Zaujímavosti

2. Premeny sveta

3. Vybraté oblasti.Regióny sveta

123 IR
Axion - otestuj sa - Planéta Zem
Erby
o škole - Testy - Rasa, národ, náboženstvo
o škole - Testy - Zemepis - Austrália a Oceánia
o škole - Testy - Zemepis - Rasa, národ, náboženstvo
o škole - Testy - Zemepis - Stredomorská oblas
Vlajky a hymny
Zaujímavosti
Zeměpis ( www.info-svet.net )

ŠKOLA HROU

07 Prírodopis

5. ročník

1. Príroda

KPR - Klub pestovatežov rastlín

2. Rastliny

Biotox
KPR - Klub pestovatežov rastlín

3. Baktérie

Projekt INFOVEK Slovensko

4. Huby

Ideme Na Huby - Slovensko - Hríby, Huby, Hubári
Málo známé jedovaté houby

5. Ochrana a význam prírody

ECOAGENCY WEBSITE

ŠKOLA HROU

6. ročník

1. Živočíchy a ich význam

Wildlife Photo Gallery Birds Mammals Plants Insects Butterflies Beetles - Josef and Lubomir Hla

2. Jednobunkovce

Jednobunkovce - Wikipédia
Jednobunkovce
ŠIS biológia - zaujímavosti

3. Bezstavovce

Wildlife Photo Gallery Birds Mammals Plants Insects Butterflies Beetles - Josef and Lubomir Hla

4. Stavovce

Bird Land
index
Ramy

5. Ochrana živočíchov

. SOVS . Spoločnos pre ochranu vtáctva na Slovensku
SAŽP -
Útulok v údolí - Dubnica nad Váhom
Štátna Ochrana Prírody SR

ŠKOLA HROU

7. ročník

1. Človek

Choroby Ochorenia - kategórie Choroby,Ochorenia ZDRAVIE.sk
Nová stránka 1
WikipédiaWikiProjekt źudské telo - Wikipédia
www.pripravy.estranky.cz - PRVOUKA - LIDSKÉ TĚLO

2. Sústavy orgánov človeka

Nová stránka 1
www.pripravy.estranky.cz - PRVOUKA - LIDSKÉ TĚLO

3. Životný štýl a zdravie človeka

Zbierka zaujímavých webstránok

ŠKOLA HROU

8. ročník

1. Neživá príroda

MINERAL.CZ - čtenářská fotogalerie minerálu a lokalit

2. Zem a jej stavba

Poznaj a chran (www.poznajachran.sk) - hlavna stránka
Vesmír okolo nás - interaktívne zoznámenie s kozmom Slnečná sústava
Vesmír

3. Základné stavebné jednotky zem. kôry

Minerály a horniny Slovenska

4. Geologické procesy

astro.cz
Minerály a horniny Slovenska

5. Vývoj zemskej kôry a organizmov na zemi

TMSVET.WZ.CZ

6. Geologická stavba a vývoj prírody Slovenska

7. Význam a ochrana neživej prírody

ŠKOLA HROU

9. ročník

1. Základné znaky a životné procesy organizmov

KPR - Klub pestovatežov rastlín
primar.sk

2. Vnútorná stavba organizmov a dedičnos

Genetika - Sprievodca dedičnosou a premenlivosou bunkových systémov (www.genetika.sk)
Genetika - Základy genetiky, dědičnosti a evoluce

3. Základy ekológie

4. Biosféra - svetový ekosystém

Štátna Ochrana Prírody SR

4. Biosféra

Poznaj a chran (www.poznajachran.sk) - hlavna stránka

5. Životné prostredie organizmov a človeka

Zivotne Prostredie

ŠKOLA HROU

08 Prírodoveda

3. ročník

clovek.ppt
http--www.tanika.sk-listy-krizovky-Odreviny.pdf
http--www.tanika.sk-listy-krizovky-Ovtaky.pdf
Ideme do prírody
Mgr. Jana Lacková - osobná stránka - Jarné kvety
Nová stránka 1
prirodoveda-zdroje-prehlad.ppt
PTÁCI
Vitajte na mojej osobnej stránke venovanej učitežom
Vnútorné ústroje žudského tela
ŠKOLA HROU

4. ročník

Gravitácia
Lekno biele
Letný a zimný deň
Mgr. Jana Lacková - prírodoveda - Dážďovka obyčajná
Mgr. Jana Lacková - prírodoveda - Hrach siaty
Mgr. Jana Lacková - prírodoveda - Kapor obyčajný a šuka severná
Mgr. Jana Lacková - prírodoveda - Kačica divá
Mgr. Jana Lacková - prírodoveda - Krt obyčajný
Mgr. Jana Lacková - prírodoveda - Lastovička domová
Mgr. Jana Lacková - prírodoveda - Lipa vežkolistá
Mgr. Jana Lacková - prírodoveda - Mačka domáca
Mgr. Jana Lacková - prírodoveda - Srnec hôrny
Mgr. Jana Lacková - prírodoveda - Veternica hájna
Mgr. Jana Lacková - prírodoveda - Včela medonosná
Mgr. Jana Lacková - prírodoveda
New Page 2
Nová stránka 1
Podmienky života na zemi
Slnko a jeho planéty
Vesmír nie je vzdialený-
Vesmír
Vitajte na mojej osobnej stránke venovanej učitežom
Zem a jej družice
Zem,slnko a hviezdy vo vesmíre
Zem
ŠKOLA HROU

09 Vlastiveda

3. ročník

http--skolicka6.sweb.cz-POZNAVAMEHODINY-POZNAVAMEHODINY8.htm
Mgr. Jana  Lacková - osobná stránka - vybrané slová po L
Vitajte na mojej osobnej stránke venovanej učitežom
Zahrajme sa
ŠKOLA HROU

4. ročník

Jigsaw Puzzle - Can you put this picture together
Mestá Slovenska
Slova protikladná
Slovensko-naša vlas
Vitajte na mojej osobnej stránke venovanej učitežom
ŠKOLA HROU

10 Prvouka

1. ročník

Bádajkovo
http--skolicka6.sweb.cz-PUZZLE-ZVIRATA.htm
HÁDANKY 4
infovekacik
Mgr. Jana Lacková - osobná stránka - Jarné kvety
Mgr. Jana  Lacková - osobná stránka - Prvouka
omažovánka-zima
omažovánka
snehová vločka
vločky
www.pripravy.estranky.cz - PRVNÍ TŘÍDA - OVOCE NEBO ZELENINA
zvieratká

2. ročník

Bažant obyčajný
Bádajkovo
clock
http--skolicka6.sweb.cz-KOMPAS-KOMPAS.htm
http--skolicka6.sweb.cz-PUZZLE-ZVIRATA.htm
http--skolicka6.sweb.cz-VYROBKY-VYROBKY1D.htm
infovekacik
Krtko
Mažovanie na sklo
Mgr. Jana  Lacková - osobná stránka - Prvouka
Moria a oceány
Nová stránka 2
Obec
Sopky
Ukážky detských prác
veterný mlyn
Zahrajme sa
ŠKOLA HROU

11Matematika 5.roč.-novákoncepcia

Geometria a meranie

Moderná matematika

Opakovanie prehĺbenie učiva zo 4. roč

Kopie
Nová stránka 1
www.pripravy.estranky.cz - Křížovka - abeceda č.1
www.pripravy.estranky.cz - MATEMATIKA - Příklady s kontrolou - přehled

Počtové výkony s prirodzenými číslami

Moderná matematika
Nová stránka 1
Prirodzené čísla Aritmetika pohodovamatematika.sk – matematika pre každého
Prirodzené čísla

Riešenie aplikačných úloh a úloh rozvíjajúcich špecifické matem. myslenie

Vytvorenie oboru prir. čísel do a nad 100

12 Matematika 6.roč.- nová koncepcia

Desatinné čísla

123 IR
Decimal Rainstorm
Desatinné čísla Aritmetika pohodovamatematika.sk – matematika pre každého
Desatinné čísla
Google Preloži
http--www.tanika.sk-web-matematika-pdf5rocnik-delenieDes.pdf
http--www.tanika.sk-web-matematika-pdf5rocnik-PisomkaDesUvod.pdf
http--www.tanika.sk-web-matematika-pdf5rocnik-praclistDes4.pdf
http--www.tanika.sk-web-matematika-pdf5rocnik-ScitOdcitDes.pdf
Moderná matematika
Nová stránka 1
o škole - Testy - Matematika - Zaokrúhžovanie desatinných čísel
o škole - Testy - Zaokrúhžovanie desatinných čísel
o škole - Učivá - Matematika - Sčitovanie desatinných čísel
o škole - Video - Video zadarmo - El gerundio (Prechodník)
Porovnávanie a usporiadanie desatinných čísel Aritmetika pohodovamatematika.sk – výklad učiva
www.pripravy.estranky.cz - MATEMATIKA - MADAGASKAR
ZŠ a MŠ Na Beránku v Praze 12 - Matematika - 2006

Kombinatorika v úlohách

KOMBINATORIKA A PRAVDEPODOBNOS
Kombinatorika

Obsah štvorca a obdĺžnika

http--www.czskrasnake.edu.sk-pk-stvorec_obdlznik_5.ppt
http--www.pripravy.estranky.cz-archiv-uploaded-202
http--www.pripravy.estranky.cz-archiv-uploaded-208
Obvod a obsah štvorca a obdĺžnika

Počtové výkony s prirodzenými číslami

Desatinné čísla
Kopie
LOGICKÉ SLOVNÍ ÚLOHY
Nová stránka 1
Prirodzené čísla Aritmetika pohodovamatematika.sk – matematika pre každého
Prvočísla do 1 000 000 000 000
Základní aritmetické operace

Uhol a jeho vežkos

Moderná matematika

Hlavolamy - Logické úlohy I.

15 Materská škola

A L Í K - dětský Internet
Ammar a korytnačka
CHANGENET.SK Foto Detský kútik vo Fakultnej nemocnici v Trnave
Coloriez.com - Rubrique Coloriages
detsky_kutik
Detský kútik
Dúha
Google
Král a zbožny chlapec
MAMATATA
Minihry . sk
Omažovánky - rozpravky.wz.cz
paint online games
Papagáj
Príbeh Azánu
Rozprávka o krídlach
Rozprávky - rozpravky.wz.cz
Umar a tučniak
Visitors.sk - Omalovánky
Vo všetkom je niečo dobré
www.pripravy.estranky.cz - VÝCHOVY

16 Školský klub

A L Í K - dětský Internet
Adriankina Homepage Ručné práce
AndrArt-vyroba,distribucia,predaj umeleckych predmetov
Bludiská
Bonus
Bricolages Coloriez.com
Bricolages sur Coloriez.com
Christmas Interactive eCard - virtual gingerbread cookie decorator from TheoWorlds.com
Coloriez.com - Rubrique Coloriages
Creative-K-Patchwork
Detské hry na skrátenie cesty, .
Detský kútik
Detský kútik   -    Múdra Hlavič
Dianaanna - darčekové predmety
Hlavolamy - Einsteinove logické hádanky
Hlavolamy - Geometrické
Hlavolamy - IQ testy
Hlavolamy - Linky
Hlavolamy - Prelievanie, meranie, váženie
Hlavolamy - Skryté čísla
Hry - logické [Cifrikova matematika]
hry.SME.sk - spravodajsky server
http--www.matika.sk-zdroje-namety-obrazky-vlk.jpg
jasmine.sk
Kramaričová - źudové umenie - výšivky - Embroideries
krížovkársky slovník slovnik.dovrecka.sk
MAMATATA
Matematické zaujímavosti
Matematika vážne aj nevážne
Minihry . sk
Moria a oceány
Omažovánky - rozpravky.wz.cz
Online hry
paint online games
PC Hry Online Games, Play or Download.
PIŠKVORKY
Play and create online games at Mygame.com for free
Plne a online hry zadarmo pre celu rodinu.
POČÍTÁME DO 10
Pracovné listy - Slovensko
Pre deti
SUDOKU - Czech sudoku server
tangram game
ToonDoo - World's fastest way to create cartoons!
Video game info, message boards for kids, adventures, mazes - KidsCom Adventures for Kids
www.brydova.cz
www.hrajme.sk - online hry
www.koralky.szm.sk
www.pripravy.estranky.cz - Fotoalbum - 02 NÁMĚTY DO VV
www.pripravy.estranky.cz - VÝCHOVY
Zábava a hry Mensa Slovensko
ZŠ a MŠ Na Beránku v Praze 12 - Matematika - 2006
čokoládové mlieko - detské hry, dobrodružný klub, zbieraj nálepky - Nesquik
ŠKOLA HROU

Výtvarná výchova

Gallery - Picassohead
Jackson Pollock by Miltos Manetas, original design by Stamen, press any key to s
National Gallery of Art
Stripe Generator - ajax diagonal stripes background designer
The Graffiti Creator
ToonDoo - World's fastest way to create cartoons!

Informatika